O NAS

CELE FUNDACJI WOLNOŚĆ I POMOC

W związku z rozpoczęciem agresji na Ukrainę w Beskidy trafiły tysiące ludzi, którzy z godziny na godzinę stracili cały dorobek życia.

Początkowo rozpoczęliśmy pomoc w Zajeździe Dębina w Żywcu (który stanowi obecnie siedzibę naszej Fundacji) - szczególnie tym którzy zamieszkali czasowo w naszych okolicach i w obiekcie, ale w związku z ogromnym odzewem naszych bliskich i znajomych, ilość darów i chęci wspólnego działania była tak duża iż postanowiliśmy oprócz pomocy na miejscu, zorganizować również konwoje na Ukrainę.

Po 7 konwoju i dalszych działaniach zarówno z inicjatywy właścicieli Zajazdu Jerzego i Sylwii, ale także ze względu na poprawę jakości organizacji działań oraz kwestie formalne, za namową i wsparciem znajomych założyliśmy końcem kwietnia 2022 roku naszą Fundację Wolność i Pomoc.

Naszym celem jest pomoc wszystkim, tym którzy tej pomocy potrzebują. Bez względu na zakres i miejsce działania.

Chcemy pomagać każdemu!

Poniżej kilka szczegółów charakteryzujących nasze działania w zakresie:

1) pomocy społecznej;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia fizycznego i psychicznego;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;

12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
17) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18) promocji i organizacji wolontariatu;
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
20) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1- 19 powyżej.

WOLNOŚĆ

i pomoc